Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hatchet /'hæt∫it/  

 • Danh từ
  cái rìu nhỏ
  bury the hatchet
  xem bury

  * Các từ tương tự:
  hatchet job, hatchet man, hatchet-face, hatchet-faced, hatchet-faced