Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hatchery /'hæt∫əri/  

  • Danh từ
    nơi ương trứng (cá)
    a trout hatchery
    nơi ương trứng cá hồi sông