Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hatchback /'hæt∫bæk/  

  • Danh từ
    xe đuôi cửa lật