Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hatband /'hætbænd/  

  • Danh từ
    băng mũ