Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thể thao)
    ba thắng lợi liên tiếp (chơi cricket)