Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bản lề để móc khoá; yếm khoá
    (nghành dệt) buộc sợi, con sợi
    Ngoại động từ
    đóng tàu bằng khoá móc