Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harum-scarum /heərəm'skeərəm/  

  • Tính từ
    ngông cuồng và khinh suất