Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harmfulness /'hɑ:mfulnis/  

  • Danh từ
    sự có hại; tính gây tai hại