Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harmfully /'hɑ:mfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] có hại