Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard-wearing /hɑ:d'weəriη/  

  • Tính từ
    bền (vải vóc…)