Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard-headed /hɑ:d'hedid/  

  • Tính từ
    thiết thực, không để tình cảm chi phối