Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đĩa cứng (máy điện toán)