Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard currency /hɑ:d'kʌrənsi/  

  • đồng tiền mạnh