Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bìa cứng của quyển sách

    * Các từ tương tự:
    hard-covered