Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard court /'hɑ:dkɔ:t/  

  • sân cứng (không phải sân có cỏ; chơi quần vợt)