Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • đá sỏi gạch vụn (dùng làm đường…)
    lực lượng nồng cốt (của một tổ chức…)

    * Các từ tương tự:
    Hard-core unemployed