Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • bản in sao trên giấy (trái với soft copy, ở máy điện toán)