Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard ball /'hɑ:d'bɔ:l/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) bóng chày