Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harbourage /'hɑ:bəridʒ/  

  • Danh từ
    (Mỹ harborage)
    nơi ẩn náu, chỗ trú