Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harbour-master /'hɑ:bəmɑ:stə[r]/  

  • Danh từ
    trưởng cảng