Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harbour-dues /'hɑ:bədju:z/  

  • Danh từ số nhiều
    thuế cảng