Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài diễn thuyết hô hào
  Động từ
  diễn thuyết hô hào
  diễn thuyết hô hào binh sĩ trước trận đánh

  * Các từ tương tự:
  haranguer