Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] tiện lợi
    chỗ chúng tôi ở rất gần với trung tâm mua sắm, thuận tiện lắm