Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

handcuff /'hændkʌf/  

  • Động từ
    còng tay, xích tay (ai)

    * Các từ tương tự:
    handcuffs