Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-to-hand /'hændtə'hænd/  

 • Tính từ
  sát nhau, giáp lá cà
  a hand-to-hand battle
  một trận đánh giáp lá cà
  phó từ
  sát nhau, giáp lá cà