Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-picked /hænd'pikt/  

  • Tính từ
    chọn lọc
    a hand-picked audience
    cử toạ chọn lọc