Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-me-downs /'hændmi daʊnz/  

  • Danh từ
    (cũng như reach-me-downs)
    quần áo mặc thừa