Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-held /hænd'held/  

  • Tính từ
    cầm tay (máy quay phim…)