Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-gun /'hændgʌn/  

  • Danh từ
    (Mỹ) súng lục