Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-grenade /'hændgrəneid/  

  • Danh từ
    lựu đạn