Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-gallop /'hænd gæləp/  

  • Danh từ
    nước phi nhỏ (của ngựa)