Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    dùng tay cho (một đứa bé) ăn
    chia khẩu phần thức ăn (cho súc vật) vào những khoảng thời gian đều nhau với số lượng đủ cho một lần ăn