Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-canter /'hænd kæntə/  

  • Danh từ
    nước kiệu nhỏ (ngựa)