Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-ball /'hændbɔ:l/  

  • Danh từ
    (thể thao) môn bóng ném