Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hand-baggage /'hændbægidʒ/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như hand-luggage