Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halometer /hæ'lɔmitə/  

  • Danh từ
    cái đo muối