Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hoá học) haloit, chất tựa muối