Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halogenous /hə'lɔdʤinəs/  

  • Tính từ
    (hoá học) (thuộc) halogen