Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halogenation /hæloudʤi'neiʃn/  

  • Danh từ
    (hoá học) sự halogen hoá