Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (hoá học) halogen hoá