Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halogen /'hælədʒen/  

  • Danh từ
    (hóa học) halogen

    * Các từ tương tự:
    halogenate, halogenation, halogenous