Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hoá học) halocacbon (hoá chất gồm cacbon và một hoặc nhiều halogen)