Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hallucinogenic /həlu:sinə'dʒenik/  

  • Tính từ
    gây ảo giác