Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hallucinogen /hə'lu:sinədʒen/  

  • Danh từ
    chất ma túy gây ảo giác

    * Các từ tương tự:
    hallucinogenic