Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hallelujah /,hæli'lu:jə/  

  • Danh từ