Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halleluiah /æli'lu:jə/  

  • Danh từ
    bài hát ca ngợi Chúa