Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hall-stand /'hɔ:lstænd/  

  • Danh từ
    giá treo mũ áo (ở hành lang hay ở cửa vào để treo áo khoác, mũ… trước khi vào phòng)