Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hall of residence /hɔ:ləv'reisidəns/  

  • (cũng hall)
    ký túc xá sinh viên đại học