Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half-tone /'hɑ:f təʊn/  

  • Danh từ
    bức họa đen trắng
    (Mỹ) như semitone