Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • mức lương ít hơn bình thường (trả cho người không làm đủ giờ làm việc nhưng cũng chưa về hưu)